Jesteś tutaj:

Budżet krok po kroku

Budżet Obywatelski, nazywany także budżetem partycypacyjnym, jest to część budżetu miasta, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie.
 
 
Jakie projekty mogą składać mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego Lublina?
 
W procedurze Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mają doo wyboru 2 rodzaje projektów: dzielnicowe i ogólnomiejskie:
 
Dzielnicowe, czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 400 000 zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. W ramach projektów dzielnicowych przewiduje się przede wszystkim zadania inwestycyjne takie jak: remont, modernizacja, budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup środków trwałych.
 
Ogólnomiejskie, to projekty, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielimy na:
inwestycyjne, tzw „twarde" – należy przez to rozumieć projekt o spełniający łącznie poniższe warunki:
a) jego maksymalna wartość wynosi 1 000 000 zł,
b) w ramach jego realizacji przewidziane są wyłącznie zadania inwestycyjne takie jak:
remont, modernizacje, budowa lub przebudowa infrastruktury,
c) obejmuje maksymalnie 2 zadania inwestycyjne
 
Zadanie inwestycyjne to najkrócej mówiąc przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont 2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania.
 
nieinwestycyjne, tzw „miękkie” - należy przez to rozumieć każdy projekt spełniający poniższe warunki:
 a) nie przewiduje realizacji inwestycji,
 b) jego wartość nie przekracza 200 000 zł;
 
 
Jakie projekty można składać w ramach Budżetu Obywatelskiego?
 
Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Należy pamiętać, że teren na którym będą zlokalizowane musi należeć do Gminy Lublin a realizacja wniosku musi się zamknąć w roku kalendarzowym.
 
 
Kto może złożyć wniosek?
 
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może składać osoba zamieszkująca na terenie Miasta Lublin.
 
 
Ile osób musi poprzeć wniosek?
 
Do wniosku należy dołączyć listę co najmniej 2 osób popierających nasz pomysł, przy czym jedną z tych osób powiniene być autor projektu. Wystarczy wypełnić i wysłać formularz w wersji elektronicznej na stronie https://decyduje.lublin.eu/pl/zglos-projekt/. W wersji elektronicznej prosimy o dołączenie skanu z listą.
 
 
Ile wniosków może złożyć jedna osoba?
 
Jedna osoba może złożyć dowolną ilość projektów.
 
 
Gdzie mogę uzyskać pomoc w przygotowaniu formularza zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego?
 
Pomoc można uzyskać wysyłając maila na adres: obywatelski@lublin.eu, dzwoniąc pod numer 081 466 2560.
 
 
Skąd wziąć szacunkowe koszty realizacji projektu?
 
Przykładowe koszty realizacji inwestycji znajdują się w cenniku miejskim.
 
 
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy teren na którym chcę zlokalizować swój projekt należy do miasta?
 
Informacje na temat rodzaju własności gruntów można sprawdzić na GeoPortalu Miejskim, znajdującym się na stronie Urzędu Miasta Lublin lub w Wydziale Gospodarowania Mieniem UM Lublin pod numerem telefonu: 081 466 2700, ul. Wieniawska 14, 7 piętro.
 
 
Czy muszę załączać czyjąś zgodę?
 
Tak, ale tylko w sytuacji kiedy projekt ma być zlokalizowany np. na terenie szkoły czy stadionu. Zgoda nie ma żadnej szczególnej formy. Wystarczy do wniosku dołączyć pismo podpisane np. przez dyrektora szkoły. W wersji elektronicznej prosimy o dołączenie skanu takiego pisma.
 
 
O co chodzi z ogólnodostępnością?
 
Ogólnodostępność to w skrócie umożliwienie ogółowi mieszkańców i mieszkanek Lublina korzystanie z projektu BO.
 
    Po pierwsze to możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach BO. Jeżeli planujemy np. zajęcia sportowe, to muszą one być bezpłatne i ogólnodostępne.
    Po drugie dostęp do obiektu. I tak np. jeżeli chcemy zlokalizować nasz projekt w szkole (z założenia ogrodzonej, zamykanej), do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie zarządcy obiektu (w tym przypadku dyrektora szkoły) o sposobie i zasadach jego planowanego udostępniania ogółowi mieszkańców.
    Po trzecie to dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawa zobowiązuje budżet obywatelski do uwzględnienia zasad uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). I tak np. jeśli planujemy plac zabaw, należy umieścić na nim urządzenia, z których korzystać mogą także dzieci np. z niepełnosprawnością ruchową.
 
 
Czy jest możliwe zlokalizowanie projektu na terenach użytkowanych przez wspólnoty mieszkaniowe?
 
Nie. Projekt może być zlokalizowany jedynie na terenach Gminy Lublin.
 
 
Co się stanie z moim projektem, jeśli na tę samą lokalizację wpłynie inny wniosek?
 
Jeśli wpłynie kilka wniosków dotyczących tej samej lokalizacji, Zespół oceniający projekty skontaktuje się z wnioskodawcami, w celu negocjacji ewentualnych zmian w projektach lub ich połączenia.
 
 
Czy do projektu np. ścieżki rowerowej trzeba dołączyć projekt?
 
Nie jest to konieczne. Od Państwa zależy jakie załączniki zostaną dołączone do wniosku. Ostateczne projekty i mapy powstaną w trakcie realizacji inwestycji. W szacunkowych kosztach projektu należy dopisać pozycję "przygotowanie dokumentacji projektowej". Zwykle stanowi to ok. 5% kosztów całości inwestycji.
 
 
Czy do wniosku na plac zabaw trzeba podawać ilość i rodzaj urządzeń jakie mają być zainstalowane, czy wystarczy tylko określić - plac zabaw?
 
Od Państwa zależy poziom szczegółowości wniosku. Jeśli posiadacie Państwo wiedzę i zależy Państwu na konkretnych urządzeniach, które chcielibyście Państwo, aby były elementami placu, zachęcamy do ich wskazania. Jednak nie jest wymagana od wnioskodawców wiedza specjalistyczną.
 
 
Czy jest możliwe zwężenie trawnika celem poszerzenia chodnika o ścieżkę rowerową?
 
Tak, jeśli właścicielem terenu jest Gmina Lublin.
 
 
Czy Rady Dzielnic, fundacje i inne związki mogą składać swoje projekty?
 
Nie mogą. Do Budżetu Obywatelskiego projekty mogą składać jedynie osoby fizyczne. Wniosek więc może złożyć osoba, która jest członkiem danej instytucji i jednocześnie mieszkańcem Lublina.
 
 
Gdzie mogę zapoznać się ze złożonymi projektami?
 
Lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem decyduje.lublin.eu
 
 
Jakie warunki muszę spełniać, aby zagłosować na wybrany przeze mnie projekt?
 
Zagłosować może każda osoba zameldowana w Lublinie lub dopisana do listy osób głosujących. Udział w głosowaniu mogą brać także obcokrajowcy. Aby dopisać się do listy osób głosujących, należy przyjść do Biura Partycypacji Społecznej lub zrobić to za pośrednictwem karty do głosowania w jednym z wyznaczonych punktów.
 
 
Kiedy odbywa się głosowanie i na ile projektów mogę zagłosować?
 
Zagłosować można na 2 projekty dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie. Głosowanie odbywa się jesienią, od 23 września do 10 października.
 
 
Czy jako autor/ka mogę promować swój projekt?
 
Oczywiście. Urząd wspiera aktywność wnioskodawców/ wnioskodawczyń w promowaniu swoich projektów. Na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski dostępne są materiały „do pobrania”, w których znajdują się plakaty, bannery na portale społecznościowe z miejscem przeznaczonym na adnotację autora projektu. Miasto służy również pomocą organizacyjną, głównie w organizacji miejsca spotkania informacyjnego.
 
 
Czy jako autor/ka mogę kontaktować się z urzędem w kwestii realizacji złożonego przeze mnie wniosku?
 
Oczywiście. Dodatkowo zmiany w projekcie, w tym zmiana tytułu, miejsca realizacji bądź łączenia z innymi projektami, jest możliwe w porozumieniu z autorem/ autorką projektów. Projekty z chwilą wpisania do projektu budżetu Miasta Lublin stają się automatycznie zadaniami Gminy Lublin.
 
 
Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu na wykonanie - autor/ka projektu, czy miasto?
 
W chwili wpisania zadania do projektu budżetu Miasta Lublin, staje się ono zadaniem Urzędu i to on jest właścicielem procesu. Urząd Miasta Lublin wykonuje całość działań zmierzających do realizacji projektu.
 
 
Kto będzie odpowiadał w następnych latach za utrzymanie wykonanych projektów np. skweru, schroniska, boiska?
 
Koszty utrzymania inwestycji powstałych w ramach budżetu obywatelskiego w latach kolejnych przechodzą na miasto jako zadania własne.
 
 
Czy jako wnioskodawca posiadam prawa autorskie do mojego wniosku?
 
Wnioski składane do Budżetu Obywatelskiego są jedynie pomysłami na realizację danego zadania i jako takie nie są objęte prawami autorskimi. Wykonawcą pomysłu zgłoszonego przez mieszkańców jest Gmina Lublin. Powstanie dokumentacji, w tym projektu, stanowi element realizacji danego zadania.
 
 
Co z projektami, które nie wygrały w tym roku?
 
Projekty, które nie uzyskały wystarczającej ilości głosów mogą zostać złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku następnym.
 
 
 
 
Data publikacji: 07.04.2021 r.
Data aktualizacji: 13.02.2024 r.

Liczba odwiedzin strony: 1708