Jesteś tutaj:

Harmonogram siódmej edycji Zielonego Budżetu

Składanie wniosków online od 18 grudnia 2023 r. do 14 stycznia 2024 r.

W formularzu należy podać:

 • lokalizację (zaznaczyć działkę na mapie),
 • opis proponowanych działań oraz uzasadnienie, dlaczego właśnie to miejsce
 • autor/autorzy wniosku mają możliwość załączyć ewentualne inspiracje, rysunki, pomysły, itp.

Ocena formalna

22 stycznia 2024 r. –12 lutego 2024 r.

Zespół Zadaniowy ds. Zielonego Budżetu, w skład którego wchodzą architekci krajobrazu z Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej i przedstawiciele innych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin oceni pomysły i lokalizacje pod kątem możliwości realizacji wniosków edycji „Naturalnie, w mieście”

Weryfikowane będą następujące dane:

 • MPZP (bądź zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • przebieg infrastruktury podziemnej i naziemnej,
 • planowane inwestycje bądź remonty,
 • własności działek,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Po ocenie formalnej, w terminie 19-26 lutego 2024 r., autorzy projektów, będą mieli możliwość odwołania się od wyników oceny formalnej.

Ocena merytoryczna

27 lutego 2024 r. – 25 marca 2024 r.

Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który wskaże do realizacji najciekawsze, według wstępnie określonych kryteriów takich jak:

 • możliwości realizacji wniosku – tereny miejskie będące własnością Gminy Lublin, nieobjęte innym opracowaniem zagospodarowania czy rewitalizacji.
 • naturalny charakter zgłoszonych terenów- naturalne, spontaniczne, powstałe bez ingerencji człowieka, dzikie miejskie zakątki;
 • tereny, będące stanowiskiem dla specyficznych, dziko rosnących roślin i/lub siedliskiem zwierząt- teren zasługujący na uwagę i ochronę lub mogący służyć celom edukacyjnym, badawczym;
 • tereny o różnej specyfice i wielkości, na których o swoim istnieniu decyduje flora i fauna, miejsca z przyrodą ożywioną i nieożywioną;
 • tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych, środowiskowych, estetycznych.

Realizację projektów Zielonego Budżetu będzie nadzorował Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej wspierany przez inne wydziały Urzędu Miasta Lublin. Zgłaszane projekty w pierwszej kolejności będą sprawdzane pod kątem formalnym. W kolejnym etapie, zostaną ocenione pod względem merytorycznym.

W tym celu został powołany Zespół Ekspertów w skład którego wchodzą przedstawiciele Biura Partycypacji Społecznej, Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz eksperci z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu:

 • dr hab. Ewa Trzaskowska – profesor KUL - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • mgr inż. Paweł Adamiec - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr Dawid Soszyński - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła,
 • dr inż. Adam Gawryluk – Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka - prof. PL, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska.

Listę projektów wybranych do realizacji poznamy pod koniec marca, na początku kwietnia 2024 roku.

Liczba odwiedzin strony: 2859