Jesteś tutaj:

Zielony Budżet krok po kroku

Nabór wniosków do szóstej edycji Zielonego Budżetu

Składanie wniosków online od 30 listopada do 14 grudnia 2022.

W formularzu należy podać:

 • lokalizację (zaznaczyć działkę na mapie),
 • opis proponowanych zmian i udogodnień oraz uzasadnienie, dlaczego właśnie to miejsce warto poddać renowacji,
 • autor/autorzy wniosku mają możliwość załączyć ewentualne inspiracje, rysunki, pomysły, itp.

Ocena formalna

15 grudnia 2022 –16 stycznia 2023

Zespół Zadaniowy ds. Zielonego Budżetu, w skład którego wchodzą architekci krajobrazu z Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej i przedstawiciele innych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin oceni pomysły i lokalizacje pod kątem możliwości realizacji SkwerówOdNowa.

Weryfikowane będą następujące dane:

 • MPZP (bądź zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • przebieg infrastruktury podziemnej i naziemnej,
 • planowane inwestycje bądź remonty,
 • własności działek,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Po ocenie formalnej, w terminie 23-30 stycznia 2023 r., autorzy projektów, będą mieli mozliwość odwołania się od wyników oceny formalnej.

Ocena merytoryczna

31 stycznia - 28 luty 2023

Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który wskaże do realizacji najciekawsze, według wstępnie określonych kryteriów takich jak:

 • dostępność i kontekst otoczenia - nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją,
 • funkcjonalność, pomysłowość, innowacyjność – zdolność zaspakajania potrzeb określonej grupy lub grup mieszkańców – niekoniecznie wszystkich możliwych przedziałów wiekowych, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników, propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach, sposób postrzegania zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do wypoczynku i rekreacji,
 • udział zieleni – stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne,
 • liczba wniosków zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy miasta Lublin.

Realizację projektów Zielonego Budżetu, będzie nadzorował Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej wspierany przez inne wydziały Urzędu Miasta Lublin. Zgłaszane projekty w pierwszej kolejności będą sprawdzane pod kątem formalnym. W kolejnym etapie, zostaną ocenione pod względem merytorycznym.

W tym celu został powołany Zespół Ekspertów w skład którego wchodzą przedstawiciele Biura Partycypacji Społecznej, Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz eksperci z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu:

 • dr hab. Ewa Trzaskowska – profesor KUL - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • mgr inż. Paweł Adamiec - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr Dawid Soszyński - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła,
 • mgr Marcin Skrzypek – Forum Kultury Przestrzeni, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN,
 • dr inż. Adam Gawryluk – Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr inż. Seweryn Malawski - Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka - prof. PL, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska.

Listę projektów wybranych do realizacji poznamy w pierwszej połowie marca 2023 roku.

Liczba odwiedzin strony: 1787