Jesteś tutaj:

Zielony Budżet krok po kroku

Nabór wniosków

Od 20 października do 7 listopada 2021. We wniosku należy wskazać lokalizację (zaznaczyć działkę na mapie) i dołączyć opis proponowanego Miejsca dla Ciebie. Warto przedstawić jego przyszłych użytkowników oraz ich potrzeby dotyczące odpoczynku wśród zieleni. Jeśli to możliwe wskazać powiązanie miejsca np. z historią Lublina, patronem ulicy, etc. Należy podpisać autora/autorów wniosku i ewentualnie załączyć inspirację, rysunki, pomysły, itp.

 

Ocena formalna

Zespół zadaniowy ds. Zielonego Budżetu w skład którego wchodzą architekci krajobrazu z Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej, przedstawiciele innych wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin (Wydział Gospodarowania Mieniem, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Planowania, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie) oceni pomysły i lokalizacje pod kątem możliwości realizacji MDC, oceniane będą następujące dane:

• MPZP (bądź zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),

przebieg infrastruktury podziemnej i naziemnej,

planowane inwestycje bądź remonty,

zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Ocena merytoryczna

Wnioski, które przejdą pozytywną ocenę formalną zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który wskaże do realizacji najciekawsze z nich, według wstępnie określonych kryteriów takich jak:

Dostępność i kontekst otoczenia - brak w promieniu ok. 5-7 min pieszo (ok. 300 - 500m) innego terenu zieleni urządzonej (parku, skweru, miniskweru, wąwozu etc), nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją;

Funkcjonalność, pomysłowość, innowacyjność – zdolność zaspakajania potrzeb określonej grupy lub grup mieszkańców – niekoniecznie wszystkich możliwych przedziałów wiekowych, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników, propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach, sposób postrzegania zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do wypoczynku i rekreacji;

Udział zieleni – powstanie zupełnie nowych terenów zieleni, szczególnie na terenach, które dotychczas takimi nie były, renowacja zdegradowanych terenów zieleni, stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne;

Liczba wniosków zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy miasta Lublin.

 

Instrukcja Obsługi Zadania

https://decyduje.lublin.eu/static/pdf/instrukcja_obslugi_zadania_zb2022_w_wersji_dostepnej_cyfrowo.pdf

https://decyduje.lublin.eu/static/pdf/instrukcja_obslugi_zadania_zb2022.pdf

Liczba odwiedzin strony: 1053