Jesteś tutaj:

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) – dalej jako: „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
 
 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin;  dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
   
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
        Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
              a) e-mail: iod@lublin.eu lub
              b) pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu, Inicjatywy Lokalnej, Konsultacji Społecznych, Planowania Przestrzennego;
  b) w celu wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta użytkownika w serwisie internetowym https://www.decyduje.lublin.eu;
  c) w celu publikacji danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu e–mail) autora/autorów projektu na stronach:
  d) w celach archiwalnych.
   
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj.:
  • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z katalogu zadań własnych gminy określonego w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w zakresie prowadzenia konta na platformie; 
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody na publikację danych autorów projektu;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
    
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać:
  a) do momentu zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu, Inicjatywy Lokalnej, Konsultacji Społecznych lub do momentu usunięcia konta przez użytkownika w serwisie internetowym www.decyduje.lublin.eu, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie jest przechowywana wieczyście.
  b) dla e-usługi Planowania Przestrzennego do 2 lat od momentu zakończenia procedur planistycznych, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie jest przechowywana wieczyście. 
   
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto, dane mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usługi dostępu do e–usług, w tym BonaSoft Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krakowska 52 oraz COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40–065 Katowice.
   
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.
   
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein, Islandię).
   
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
  b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  e) prawo do sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
  g) prawo do wycofania zgody w zakresie realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c) w dowolnym momencie w formie wiadomości e–mail wysłanej na adres partycypacja@lublin.eu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

   
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie realizacji celu, o którym mowa:
 • w pkt 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym. Skutkiem ich niepodania jest brak możliwości uczestnictwa w procedurach e-usług Portalu Partycypacyjnego.
 • w pkt 3 lit. b) jest dobrowolne. Skutkiem ich niepodania jest brak możliwości uczestnictwa w procedurach e-usług Portalu Partycypacyjnego drogą elektroniczną. 
 • w pkt 3 lit. c) jest dobrowolne. Skutkiem ich niepodania jest brak możliwości nawiązaniu kontaktu z autorem/autorami projektu przez osoby zainteresowane projektem, w tym dziennikarzy.
 
Pomocne odnośniki:
 
Data publikacji: 07.04.2021r.
Data aktualizacji: 16.09.2021r.
 
 

Liczba odwiedzin strony: 1673