Jesteś tutaj:

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne, administrator i Inspektor danych osobowych
Urząd Miasta Lublin przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis decyduje.lublin.eu. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.
Administratorem danych, gromadzonych za pośrednictwem serwisu decyduje.lublin.eu jest Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych oraz korzystania z przysługujących użytkownikom serwisu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
    • email na adres iod@lublin.eu;
    • pisemnie na adres plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji prowadzonej przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 
II. Terminologia
W niniejszej Polityce Prywatności Serwisu decyduje.lublin.eu, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
    • Platforma/Serwis – serwis dostępny pod adresem decyduje.lublin.eu oraz jego podstrony.
    • Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisie.
    • Konto – konto założone przez Użytkownika w ramach Serwisu. umożliwiające korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisie.
    • Projekt – opublikowana na łamach Serwisu propozycja projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
    • Usługodawca – Urząd Miasta Lublin
 
III. Cel i zakres przetwarzania danych
    1. Dane osobowe, wprowadzone przez Użytkownika poprzez formularze udostępnione w Serwisie,  będą przetwarzane w związku z:
    a) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  w celu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, obejmującej  w szczególności etap składania projektów, a następnie głosowania na nie.
    b) wykonaniem umowy, której przedmiotem jest prowadzenie konta użytkownika serwisu w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną;
    c) wyrażeniem zgody w celu publikacji danych osobowych autora/autorów projektu
    d) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celach archiwizacyjnych.
2. Dane osobowe określone w punkcie 1 stanowią następujący zakres:
       a) Imię, Nazwisko, adres e-mail ,telefon , Adres IP, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL;
       b) Imię, Nazwisko, adres e-mail , telefon, Adres IP;
       c) Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon;
       d) Imię, Nazwisko, adres e-mail , telefon, Adres IP.
3. Zakres przetwarzania danych osobowych wskazanych wyżej, obejmowany jest zgodą użytkownika i został zawarty w poszczególnych Klauzulach Informacyjnych dotyczących odpowiednio: Dodania przez Użytkownika propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego, głosowania na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, a kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
5. Podanie danych osobowych, jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
6. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, określone w motywie 30 preambuły do RODO (tj. Osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe – takie jak adresy IP, identyfikatory plików cookie – generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikatory, generowane na przykład przez etykiety RFID. Może to skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i do identyfikowania tych osób).
 
IV. Prywatność dzieci
1. Formularze zbierające dane osobowe w ramach Serwisu skierowane są do mieszkańców miasta Lublin.
2. Wyrażone przez Użytkowników zgody są prawomocne dla osób powyżej 18 roku życia. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat w jego imieniu zgodę na przetwarzanie wyraża opiekun prawny. 
3. Jeśli Administrator danych poweźmie informację, iż osoba poniżej 18 roku życia przekazała Administratorowi dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody opiekuna, nie będzie przetwarzać takich danych.
 
V. Sposób i podstawa przetwarzania.
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. art. 5a ust. 3 do 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwała nr  56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, a także ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2. Usługodawca przetwarza informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
a) dobrowolnie gromadzenie danych, które są podawane przez Użytkownika w formularzach, oraz które zostają wprowadzone poprzez Serwis do systemu informacyjnego Administratora, w celu realizacji świadczonych usług,
b) potwierdzone zgodą Użytkownika automatyczne gromadzenie danych zawartych w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie znajduje się w poniżej w pkt VIII).
3. Przetwarzanie danych osobowych określonych w punkcie 2 następuje za zgodą osoby, której dane dotyczą poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Serwisie oraz po zapoznaniu się z zasadami Polityki prywatności w tym informacji na temat plików cookies.
4. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zgodnie z Regulaminem Serwisu. 
5. Dane osobowe Użytkownika podlegają właściwej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji wprowadzonymi przez Administratora.
 
VI Okres przechowywania danych
    1. Z danych osobowych przypisanych do złożonego projektu będziemy korzystać do 2 lat od momentu zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin lub wycofania zgody w zakresie realizacji celu (cel opisano w punkcie III Polityki Prywatności), a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie jest przechowywana wieczyście.
Dane w postaci złożonych projektów w ramach poszczególnych edycji budżetu zostaną archiwizowane na stałe.
    2. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wiadomość na adres: obywatelski@lublin.eu
3. Okres przechowywania danych zawartych w plikach cookies (opisany jest w pkt VIII Polityki Prywatności).
 
VII  Udostępnianie danych innym podmiotom
1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
    2. Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane trzem grupom odbiorców, czyli następującym podmiotom:
    a) Osobom upoważnionym, czyli pracownikom oraz współpracownikom Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych, w celu wykonywania ich obowiązków.
    b) Podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
    c) Organom publicznym, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 
VIII Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych
Serwis decyduje.lublin.eu wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę użytkownika serwisów oraz usprawniają działanie serwisów. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 
Jakie typy plików cookies są wykorzystywane w serwisie decyduje.lublin.eu?
 
Używane pliki cookie (/ czas przechowywania):
  • acceptCookie - Akceptacja Polityki Cookies  / 1 m-c
  • csrftoken - token bezpieczeństwa, ważny w ramach sesji  / 1 m-c
  • sessionid - informacja czy użytkownik jest zalogowany  / sesja
  • mu_id - token użytkownika / sesja
  • django_language - zapamiętanie języka  / 1 m-c
  • fontSize - zapamiętany rozmiar czcionki w serwisie  / 1 m-c
  • darkMode - zapamiętana wersja kontrastowa portalu  / 1 m-c
Pliki te są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób korzystających z serwisu.
 
W jakich celach są wykorzystywane pliki cookies serwisu decyduje.lublin.eu?
 
    a) Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
    b) Statystycznych i analitycznych, pozawalają zrozumieć jak użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    c) Zapisywania podejmowanych interakcji np. przesyłania formularzy znajdujących się na stronie.
 
Jak można zarządzać plikami cookies?
  • Każda przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień prywatności.
  • Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany takich ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.
  • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki:
    • Inne, nie wymienione powyżej przeglądarki: Informacji o zarządzaniu plikami cookies należy szukać w sekcji "Pomoc" w przeglądarce lub skontaktować się z producentem przeglądarki.
    • Urządzenia mobilne typu telefon komórkowy lub tablet: Informacje o zarządzaniu plikami cookies można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego urządzenia
    • Ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie uniemożliwia korzystania z serwisu decyduje.lublin.eu, ale w niektórych przypadkach może powodować utrudnienia np. w przypadku korzystania z formularzy.
 
Jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics?
Pliki cookies Google Analytics można zablokować w przeglądarkach instalując odpowiedni dodatek.
 
IX. Prawa Użytkownika dotyczące jego danych
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikom przysługują następujące prawa:
    1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
    2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
    3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
    4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
    5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
    6. prawo do wycofania zgody w zakresie realizacji celu, o którym mowa w punkt IV lit. 1 c) w dowolnym momencie w formie wiadomości e-mail na adres obywatelski@lublin.eu
 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi.
 
Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z w sposób wskazany w niniejszym dokumencie Użytkownik może również w praktyce wyrażać i cofać zgodę odnośnie plików Cookies (w sposób opisany w Polityce plików cookies). Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
 
X. Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej podstronie.
 
 
Pomocne odnośniki:
 
Data publikacji: 07.04.2021r.
Data aktualizacji: 07.04.2021r.

Liczba odwiedzin strony: 140