Jesteś tutaj:

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne, administrator i Inspektor danych osobowych
Urząd Miasta Lublin przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających serwis decyduje.lublin.eu. Zależy nam, aby każdy użytkownik i każda użytkowniczka dokładnie wiedzieli jakie dane pozyskujemy oraz w jaki sposób mogą chronić swoją prywatność.
Administratorem danych, gromadzonych za pośrednictwem serwisu decyduje.lublin.eu jest Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych oraz korzystania z przysługujących użytkownikom i użytkowniczkom serwisu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
 •  email na adres iod@lublin.eu;
 •  pisemnie na adres plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji prowadzonej przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 
 II. Terminologia
W niniejszej Polityce Prywatności Serwisu decyduje.lublin.eu, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 • Platforma/Serwis – serwis dostępny pod adresem decyduje.lublin.eu oraz jego podstrony.
 • Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisie.
 • Konto – konto założone przez Użytkownika w ramach Serwisu. umożliwiające korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisie.
 • Projekt – opublikowana na łamach Serwisu propozycja projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, Inicjatywy Lokalnej, Zielonego Budżetu.
 • Formularz zgłoszenia opinii do konsultacji (wniosek) – formularz, za pomocą którego osoby mogą złożyć swoje opinie/uwagi do aktualnie trwających konsultacji;
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dokument strategiczny określający politykę przestrzenną w odniesieniu do całego miasta.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (tzw. plan miejscowy) – lokalny (gminny) akt prawa miejscowego, bezwzględnie obowiązujący na danym terenie.
 • Wniosek (procedura planistyczna) – dokument złożony w ramach procedury planistycznej lub poza procedurą planistyczną związany z planowaniem przestrzennym.
 • Uwaga (procedura planistyczna) – dokument złożony w ramach procedury planistycznej wyłożenia projektu do wglądu publicznego. 
 • Usługodawca – Urząd Miasta Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 000594198 , NIP 7120163493
 
 III. Cel i zakres przetwarzania danych
 
1.  Budżet Obywatelski

a) Dane osobowe, wprowadzone przez Użytkownika poprzez formularze udostępnione w Serwisie, będą przetwarzane w związku z:        
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  w celu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego  Miasta Lublin, obejmującej  w szczególności etap składania projektów, a następnie głosowania na nie.
 • wykonaniem umowy, której przedmiotem jest prowadzenie konta użytkownika serwisu w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • wyrażeniem zgody w celu publikacji danych osobowych autora/autorów projektu
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celach archiwizacyjnych.

 

b) Dane osobowe określone w punkcie 1 stanowią następujący zakres:
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail ,telefon , adres IP, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL;
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail , telefon, adres IP;
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon;
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail , telefon, adres IP.

 

c) Zakres przetwarzania danych osobowych wskazanych wyżej, obejmowany jest zgodą użytkownika i został zawarty w poszczególnych Klauzulach Informacyjnych dotyczących odpowiednio: Dodania przez Użytkownika propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego, głosowania na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
 
d) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, a kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 
e) Podanie danych osobowych, jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 
f) Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, określone w motywie 30 preambuły do RODO (tj. Osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe – takie jak adresy IP, identyfikatory plików cookie – generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikatory, generowane na przykład przez etykiety RFID. Może to skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i do identyfikowania tych osób). 
 

2.  Zielony Budżet 

a) Dane osobowe, wprowadzone przez Użytkownika poprzez formularze udostępnione w Serwisie, będą przetwarzane w związku z:
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  w celu realizacji procedury Zielonego Budżetu  obejmującego w szczególności etap składania projektów;
 • wykonaniem umowy, której przedmiotem jest prowadzenie konta użytkownika serwisu w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • wyrażeniem zgody w celu publikacji danych osobowych autora/autorów projektu;
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celach archiwizacyjnych.

 

b) Dane osobowe określone w punkcie 1 stanowią następujący zakres:
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon, Adres IP, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL, profil zaufany;
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon, Adres IP;
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon;
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon, Adres IP.

 

c) Zakres przetwarzania danych osobowych wskazanych wyżej, obejmowany jest zgodą użytkownika i został zawarty w poszczególnych Klauzulach Informacyjnych dotyczących odpowiednio: składania projektu do Zielonego Budżetu
 
d) Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, a kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 
e) Podanie danych osobowych, jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 
f) Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, określone w motywie 30 preambuły do RODO (tj. Osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe – takie jak adresy IP, identyfikatory plików cookie – generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikatory, generowane na przykład przez etykiety RFID. Może to skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i do identyfikowania tych osób). 
 
3.  Inicjatywa Lokalna
 
a) Dane osobowe, wprowadzone przez Użytkownika poprzez formularze udostępnione w Serwisie, będą przetwarzane w związku z:
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  w celu realizacji procedury Inicjatywy Lokalnej;
 • wykonaniem umowy, której przedmiotem jest prowadzenie konta użytkownika serwisu w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • wyrażeniem zgody w celu publikacji danych osobowych autora/autorów projektu;
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celach archiwizacyjnych.

 

b) Dane osobowe określone w punkcie 1 stanowią następujący zakres:
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail ,telefon ,adres zamieszkania
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail , telefon, adres IP;
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon;
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail , telefon, adres IP.

 

c) Zakres przetwarzania danych osobowych wskazanych wyżej, obejmowany jest zgodą użytkownika i został zawarty w poszczególnych Klauzulach Informacyjnych dotyczących odpowiednio: składania projektu do Inicjatywy Lokalnej, 
 
d) Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, a kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 
e) Podanie danych osobowych, jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 
f) Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, określone w motywie 30 preambuły do RODO (tj. Osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe – takie jak adresy IP, identyfikatory plików cookie – generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikatory, generowane na przykład przez etykiety RFID. Może to skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i do identyfikowania tych osób). 
 
4.  Konsultacje Społeczne
 
a) Dane osobowe, wprowadzone przez Użytkownika poprzez formularze udostępnione w Serwisie, będą przetwarzane :
 • w celu realizacji procedury Konsultacji społecznych;
 • w celu wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta użytkownika w serwisie internetowym www.decyduje.lublin.eu oraz
 • w celach archiwizacyjnych.

 

b) Dane osobowe określone w punkcie 1 stanowią następujący zakres:
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail/ telefon, adres zamieszkania,
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon, Adres IP,
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon, Adres IP.

 

c) Zakres przetwarzania danych osobowych wskazanych wyżej, obejmowany jest zgodą użytkownika i został zawarty w poszczególnych Klauzulach Informacyjnych dotyczących odpowiednio: składania uwag/opinii do prowadzonych Konsultacji społecznych.
 
d) Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, a kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 
e) Podanie danych osobowych, jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 
5.  Planowanie Przestrzenne
 
a) Dane osobowe, wprowadzone przez Użytkownika poprzez formularze udostępnione w Serwisie, będą przetwarzane w związku z:
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  w celu realizacji procedur Planowania Przestrzennego obejmujący  w szczególności składanie wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • wykonaniem umowy, której przedmiotem jest prowadzenie konta użytkownika serwisu w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • wyrażeniem zgody w celu publikacji danych osobowych autora/autorów projektu;
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celach archiwizacyjnych.
 
b) Dane osobowe określone w punkcie 1 stanowią następujący zakres:
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail ,telefon , adres IP, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL, profil zaufany;
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail , telefon, adres IP;
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon;
 • Imię, Nazwisko, adres e-mail , telefon, adres IP.
 
c) Zakres przetwarzania danych osobowych wskazanych wyżej, obejmowany jest zgodą użytkownika i został zawarty w poszczególnych Klauzulach Informacyjnych dotyczących odpowiednio: składania wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
d) Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, a kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 
e) Podanie danych osobowych, jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 
f) Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, określone w motywie 30 preambuły do RODO (tj. Osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe – takie jak adresy IP, identyfikatory plików cookie – generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikatory, generowane na przykład przez etykiety RFID. Może to skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i do identyfikowania tych osób). 
 
IV. Prywatność dzieci
 1. Formularze zbierające dane osobowe w ramach Serwisu skierowane są do mieszkańców miasta Lublin.Wyrażone przez Użytkowników zgody są prawomocne dla osób powyżej 18 roku życia. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat w jego imieniu zgodę na przetwarzanie wyraża opiekun prawny. 
 2. Jeśli Administrator danych poweźmie informację, iż osoba poniżej 18 roku życia przekazała Administratorowi dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody opiekuna, nie będzie przetwarzać takich danych.
 
V. Sposób i podstawa przetwarzania.
 
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych e-usług są przepisy powszechnie obowiązującego prawa:
 
   a) Budżet Obywatelski:
tj. art. 5a ust. 3 do 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwała nr  56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, a także ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
   
b) Zielony Budżet:
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z katalogu zadań własnych gminy określonego w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w zakresie prowadzenia konta na platformie; 
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody na publikację danych autorów projektu;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
   
c) Inicjatywa Lokalna:
 • Rozdział 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. 
 • Kodeks postępowania administracyjnego oraz uchwała nr 1156/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, z późn. zm., 
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   
d) Konsultacje Społeczne:
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; uchwałą Nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin; ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) w związku z prowadzeniem konta na platformie.
   
e) Planowanie Przestrzenne:
 • art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 • art. 8c, 11 i 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego 
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2. Usługodawca przetwarza informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
     a) dobrowolnie gromadzenie danych, które są podawane przez Użytkownika w formularzach, oraz które zostają wprowadzone poprzez Serwis do systemu informacyjnego Administratora, w celu realizacji świadczonych usług,
     b) potwierdzone zgodą Użytkownika automatyczne gromadzenie danych zawartych w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie znajduje się w poniżej w pkt VIII).
3. Przetwarzanie danych osobowych określonych w punkcie 2 następuje za zgodą osoby, której dane dotyczą poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Serwisie oraz po zapoznaniu się z zasadami Polityki prywatności w tym informacji na temat plików cookies.
4. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zgodnie z Regulaminem Serwisu. 
5. Dane osobowe Użytkownika podlegają właściwej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji wprowadzonymi przez Administratora.
 
VI Okres przechowywania danych
 
1. Budżet Obywatelski:
     a) Z danych osobowych przypisanych do złożonego projektu będziemy korzystać do 2 lat od momentu zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin lub wycofania zgody w zakresie realizacji celu (cel opisano w punkcie III Polityki Prywatności), a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie jest przechowywana wieczyście. 
Dane w postaci złożonych projektów w ramach poszczególnych edycji budżetu zostaną archiwizowane na stałe.
     b) Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wiadomość na adres: obywatelski@lublin.eu
     c) Okres przechowywania danych zawartych w plikach cookies (opisany jest w pkt VIII Polityki Prywatności).
 
2. Zielony Budżet 
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia procedury Zielonego Budżetu lub do momentu usunięcia konta przez użytkownika w serwisie internetowym www.decyduje.lublin.eu, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie jest przechowywana wieczyście.
 
3. Inicjatywa Lokalna
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia procedury Inicjatywy Lokalnej lub wycofania zgody w zakresie realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c), a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie jest przechowywana wieczyście.
 
4. Konsultacje Społeczne
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia procedury Konsultacji społecznych, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie jest przechowywana wieczyście. 
 
5. Planowanie Przestrzenne
Z danych osobowych przypisanych do złożonego projektu będziemy korzystać do 2 lat od momentu zakończenia procedur planistycznych, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie jest przechowywana wieczyście. 
 
VII  Udostępnianie danych innym podmiotom
 1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 2.  Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane trzem grupom odbiorców, czyli następującym podmiotom:
             a) Osobom upoważnionym, czyli pracownikom oraz współpracownikom Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych, w celu wykonywania ich obowiązków.
             b) Podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
             c) Organom publicznym, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 
VIII  Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych
Serwis decyduje.lublin.eu wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę użytkownika serwisów oraz usprawniają działanie serwisów. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 
Jakie typy plików cookies są wykorzystywane w serwisie decyduje.lublin.eu?
 
Używane pliki cookie (/ czas przechowywania):
 • acceptCookie - Akceptacja Polityki Cookies  / 1 m-c
 • csrftoken - token bezpieczeństwa, ważny w ramach sesji  / 1 m-c
 • sessionid - informacja czy użytkownik jest zalogowany  / sesja
 • mu_id - token użytkownika / sesja
 • django_language - zapamiętanie języka  / 1 m-c
 • fontSize - zapamiętany rozmiar czcionki w serwisie  / 1 m-c
 • darkMode - zapamiętana wersja kontrastowa portalu  / 1 m-c
Pliki te są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób korzystających z serwisu.
 
W jakich celach są wykorzystywane pliki cookies serwisu decyduje.lublin.eu?
 
     a) Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
     b) Statystycznych i analitycznych, pozawalają zrozumieć jak użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
     c) Zapisywania podejmowanych interakcji np. przesyłania formularzy znajdujących się na stronie.
 
Jak można zarządzać plikami cookies?
 • Każda przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień prywatności.
 • Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany takich ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.
 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki:
  • Google Chrome
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • Safari
 •  Inne, nie wymienione powyżej przeglądarki: Informacji o zarządzaniu plikami cookies należy szukać w sekcji "Pomoc" w przeglądarce lub skontaktować się z producentem przeglądarki.
 • Urządzenia mobilne typu telefon komórkowy lub tablet: Informacje o zarządzaniu plikami cookies można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego urządzenia
 • Ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie uniemożliwia korzystania z serwisu decyduje.lublin.eu, ale w niektórych przypadkach może powodować utrudnienia np. w przypadku korzystania z formularzy.
 
Jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics?
Pliki cookies Google Analytics można zablokować w przeglądarkach instalując odpowiedni dodatek.
 
IX. Prawa Użytkownika dotyczące jego danych
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikom przysługują następujące prawa:
 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 6. prawo do wycofania zgody w zakresie realizacji celu, o którym mowa w punkt IV lit. 1 c) w dowolnym momencie w formie wiadomości e-mail na adres obywatelski@lublin.eu
 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi.
 
Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z w sposób wskazany w niniejszym dokumencie Użytkownik może również w praktyce wyrażać i cofać zgodę odnośnie plików Cookies (w sposób opisany w Polityce plików cookies). Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
 
X. Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej podstronie.
 
 
Pomocne odnośniki:
 
 
 
Data publikacji: 07.04.2021r.
Data aktualizacji: 16.09.2021r.

Liczba odwiedzin strony: 27933