Jesteś tutaj:

Regulamin serwisu

I. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego Portalu Partycypacyjnego Miasta Lublin dostępnego po adresem decyduje.lublin.eu oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika/Użytkowniczki, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Urzędu Miasta Lublin, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis, oraz określoną jako Usługodawca Serwisu.
 
W Urzędzie Miasta Lublin istnieją dokumenty określające zasady i tryb prowadzenia:
 1. Budżetu Obywatelskiego:

  Uchwała nr 829/XXV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu; 

   
 2. Inicjatywy Lokalnej:

  Uchwała nr 1156/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, z późn. zm.;

   
 3. Konsultacji społecznych: 

  a) Uchwała Nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin (wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą NR 880/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2021 r.)

  b) Uchwała Nr 881/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  c) Treść uchwał dostępna jest na stronie: https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/konsultacje-spoleczne/akty-prawne/

   
 4.  Planowania przestrzennego:

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Użytkownik/Użytkowniczka  są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z platformy decyduje.lublin.eu. Korzystając z Platformy Użytkownik/Użytkowniczka oświadcza i potwierdza, że zapoznał/a się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 

II. Terminologia

 
W niniejszym Regulaminie Portalu Partycypacyjnego Miasta Lublin , zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 • Platforma/Serwis – serwis dostępny pod adresem  https://decyduje.lublin.eu/pl/ oraz jego podstrony;
   
 • Rejestracja - dobrowolne przekazanie danych w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług oferowanych przez Serwis;
   
 • Formularz Rejestracji Konta ("Formularz Rejestracji") - formularz znajdujący się pod adresem https://decyduje.lublin.eu/pl/rejestracja/ umożliwiający rejestrację konta Użytkownika;
   
 • Użytkownik/Użytkowniczka rozumiany jako :
   
  • Użytkownik anonimowy / Użytkowniczka anonimowa - osoba, która korzysta z Serwisu bez dokonania rejestracji, nie posiadająca konta w serwisie; może złożyć np. swoje uwagi/opinie, ale bez gromadzenia ich i możliwości ponownego do nich wglądu; 
    
  • Użytkownik zarejestrowany - osoba, która korzysta z Serwisu, jest zarejestrowana i posiada swoje konto w Serwisie; może korzystać ze wszystkich dostępnych usług portalu z możliwością późniejszego wglądu w utworzone przez siebie treści;
    
 • Konto Użytkownika ("Konto")– obszar Serwisu, w ramach którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się w Serwisie;
   
 • Projekt – publikowana na łamach Serwisu propozycja projektu realizowanego w ramach np. Budżetu Obywatelskiego;
   
 • Formularz zgłoszenia opinii do konsultacji (wniosek) – formularz za pomocą którego Użytkownik /Użytkowniczka mogą złożyć swoje opinie/uwagi do aktualnie trwających konsultacji;
   
 • Lista złożonych wniosków i projektów – publikowana na łamach Serwisu lista złożonych przez Użytkownika/ Użytkowniczkę propozycji /uwag/ opinii do konsultacji widoczna dla Użytkowników/Użytkowniczek zarejestrowanych;
   
 • Formularz Rejestracji Konta ("Formularz Rejestracji") - formularz znajdujący się pod adresem https://decyduje.lublin.eu/pl/rejestracja/ umożliwiający rejestrację konta nowego Użytkownika/Użytkowniczki;
   
 • Ogłoszenie o konsultacjach – informacja o rozpoczynających się konsultacjach zamieszczona na łamach Serwisu w zakładce „Lista konsultacji” oraz w „Aktualnościach”;
   
 • Zestawienie opinii – podsumowanie wszystkich opinii i uwag wniesionych w trakcie konsultacji społecznych załączonych do Raportu;
   
 • Raport – opis przebiegu konsultacji społecznych publikowany wraz z „Zestawieniem opinii” na łamach Serwisu;
   
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dokument strategiczny określający politykę przestrzenną w odniesieniu do całego miasta;
   
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (tzw. plan miejscowy) – lokalny (gminny) akt prawa miejscowego, bezwzględnie obowiązujący na danym terenie;
   
 • Wniosek (w procedurze planistycznej)– dokument złożony w ramach procedury planistycznej lub poza procedurą planistyczną związany z planowaniem przestrzennym;
   
 • Uwaga (w procedurze planistycznej) – dokument złożony w ramach procedury planistycznej wyłożenia projektu do wglądu publicznego;
   
 • Usługodawca – Urząd Miasta Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 000594198 , NIP 7120163493.

 

III.    Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych
 

Administratorem danych, gromadzonych za pośrednictwem serwisu decyduje.lublin.eu jest Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Użytkownik/Użytkowniczka om serwisu  praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
pisemnie na adres plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
  
Szczegółowe informacje, które Administrator Danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikowi/Użytkowniczce w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

 

IV.    Usługodawca
 

Usługodawcą Serwisu jest Urząd Miasta Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 4000594198 , NIP 7120163493.
 

V. Niniejszy Regulamin określa

 1. Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika/Użytkowniczki i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, w szczególności związane z możliwością:

  a) Dla Budżetu Obywatelskiego:

  • dodania przez Użytkownika propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Ta czynność wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisie.

  • przeglądania przez Użytkownika projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.  Ta czynność nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisie.

  • głosowania na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Ta czynność nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisu.

  b) Dla Zielonego Budżetu:

  • dodania przez Użytkownika propozycji projektu do Zielonego Budżetu Miasta Lublin. Ta czynność wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisie.
 2. • przeglądania przez Użytkownika projektów złożonych do Zielonego Budżetu Miasta Lublin. Ta czynność nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisie.
   
  c)  Dla Inicjatywy Lokalnej:
   
  • dodania przez Użytkownika propozycji projektu do Inicjatywy Lokalnej. Ta czynność wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisie.
   
  • przeglądania przez Użytkownika projektów złożonych do Inicjatywy Lokalnej. Ta czynność nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisie.
   
  d) Dla Konsultacji Społecznych:
   
  •  dodania przez Użytkownika/Użytkowniczkę swoich uwag / opinii / propozycji rozwiązań do konsultacji społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Lublin.
   
  • przeglądania przez Użytkownika/Użytkowniczkę listy zamieszczonych na platformie konsultacji społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Lublin
   
  e) dla Planowania Przestrzennego:
   
  •  dodania przez Użytkownika wniosków i uwag składanych w ramach procedur planistycznych lub poza procedurą. Ta czynność wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Serwisie.
   
 3. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 4. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
   

VI.  Zgłaszanie projektu

 1. Budżet Obywatelski – zgłaszanie projektu:
  a) Zgłoszenie pierwszej propozycji projektu do budżetu obywatelskiego wymaga zarejestrowania poprzez Użytkownika konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://https://decyduje.lublin.eu/pl/rejestracja/

  b) Podczas rejestracji Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych przez Miasto Lublin

  c) Użytkownik, korzystając ze swojego Konta, może: zapisywać i edytować swoje projekty, dodawać nowe projekty, wysyłać projekty do rozpatrzenia, poprawiać projekty, które zostały zwrócone do poprawy w trakcie procedowania w Budżecie Obywatelskim.

  d) Użytkownik chcący zgłosić kolejną propozycję projektu do budżetu obywatelskiego, loguje się na swoje Konto pod adresem https://decyduje.lublin.eu/pl/login/ i z jego poziomu dodaje nową propozycję projektu.

  e)  Do założenia konta na Serwisie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (niezbędnego do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

  f) Wszystkie przekazane przez użytkowników do publikacji materiały (np załączniki, lub materiały graficzne) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów na stronie internetowej decyduje.lublin.eu.

  g) Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Miastu Lublin lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie systemu decyduje.lublin.eu z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na stronie decyduje.lublin.eu zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycie wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Lublin lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie systemu decyduje.lublin.eu poniósł.

  h) Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, wszelkich opublikowanych przez niego materiałów na stronie internetowej decyduje.lublin.eu.
   
 2. Zielony Budżet - zgłaszanie projektu:

  a) Zgłoszenie pierwszej propozycji projektu do zielonego budżetu wymaga zarejestrowania poprzez Użytkownika konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://decyduje.lublin.eu/pl/rejestracja/

  b) Podczas rejestracji Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych przez Miasto Lublin

  c) Użytkownik, korzystając ze swojego Konta, może: zapisywać i edytować swoje projekty, dodawać nowe projekty, wysyłać projekty do rozpatrzenia, poprawiać projekty, które zostały zwrócone do poprawy w trakcie procedowania w zielonym budżecie.

  d) Użytkownik chcący zgłosić kolejną propozycję projektu do zielonego budżetu, loguje się na swoje Konto pod adresem https://decyduje.lublin.eu/pl/login/ i z jego poziomu dodaje nową propozycję projektu.

  e) Do założenia konta na Serwisie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (niezbędnego do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

  f) Wszystkie przekazane przez użytkowników do publikacji materiały (np załączniki, lub materiały graficzne) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów na stronie internetowej decyduje.lublin.eu.

  g) Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Miastu Lublin lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie systemu decyduje.lublin.eu z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na stronie decyduje.lublin.eu zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycie wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Lublin lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie systemu decyduje.lublin.eu poniósł.

  h) Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, wszelkich opublikowanych przez niego materiałów na stronie internetowej decyduje.lublin.eu.
   
 3. Inicjatywa Lokalna - zgłaszanie projektu:

  a) Zgłoszenie pierwszej propozycji projektu do inicjatywy lokalnej wymaga zarejestrowania poprzez Użytkownika konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://decyduje.lublin.eu/pl/rejestracja/

  b) Podczas rejestracji Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych przez Miasto Lublin

  c) Użytkownik, korzystając ze swojego Konta, może: zapisywać i edytować swoje projekty, dodawać nowe projekty, wysyłać projekty do rozpatrzenia, poprawiać projekty, które zostały zwrócone do poprawy w trakcie procedowania w Inicjatywie Lokalnej.

  d) Użytkownik chcący zgłosić kolejną propozycję projektu inicjatywy lokalnej, loguje się na swoje Konto pod adresem https://decyduje.lublin.eu/pl/login/ i z jego poziomu dodaje nową propozycję projektu.

  e) Do założenia konta na Serwisie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (niezbędnego do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

  f) Wszystkie przekazane przez użytkowników do publikacji materiały (np załączniki, lub materiały graficzne) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów na stronie internetowej https://decyduje.lublin.eu/pl/.

  g) Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Miastu Lublin lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie systemu decyduje.lublin.eu z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na stronie decyduje.lublin.eu zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycie wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Lublin lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie systemu decyduje.lublin.eu poniósł.

  h) Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, wszelkich opublikowanych przez niego materiałów na stronie internetowej decyduje.lublin.eu.
   
 4. Konsultacje Społeczne – składanie opinii:

  a) Użytkownik/Użytkowniczka dokonuje zgłoszenia uwag/opinii do aktualnie prowadzonego przez Urząd Miasta Lublin procesu konsultacji społecznych poprzez:

       • zarejestrowanie Konta Użytkownika w Serwisie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://decyduje.lublin.eu/pl/rejestracja/ . Użytkownik/Użytkowniczka, korzystając ze swojego Konta, może zapisywać, gromadzić i przeglądać swoje opinie zgłaszane do konsultacji społecznych, a także składać projekty/wnioski do innych narzędzi partycypacyjnych zamieszczonych w Serwisie. Podczas rejestracji Użytkownik/Użytkowniczka składa oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgodę na przetwarzanie jego/jej danych osobowych przez Miasto Lublin;

    •  bez rejestracji jako Użytkownik anonimowy/ Użytkowniczka anonimowa.
  UWAGA! Składając opinię bez rejestracji nie ma możliwości gromadzenia lub podglądu własnych wniesionych opinii. Tylko Użytkownik zarejestrowany posiadający Konto w Serwisie ma możliwość gromadzenia i podglądu wniesionych opinii lub zgłoszonych wniosków/projektów.

  b) Aby złożyć swoje uwagi/opinie należy wejść w aktualnie trwające konsultacje społeczne znajdujące się na podstronie „Konsultacje społeczne” i po zapoznaniu się z listą i przedmiotem konsultacji, wypełnić formularz. 

  c) Formularz można złożyć anonimowo lub wpisując swoje dane osobowe (imię, nazwisko lub nazwę instytucji/organizacji; adres korespondencyjny; adres e-mail).

  d) Po wpisaniu uwag/opinii należy przesłać wniosek poprzez funkcję "ZŁÓŻ OPINIĘ".

  e) Użytkownik/Użytkowniczka chcący/chcąca zgłosić kolejne uwagi może je złożyć:

  •  wchodząc ponownie w aktualne konsultacje

  •  lub z poziomu zarejestrowanego Konta będąc już zalogowanym.

  f) Użytkownik/Użytkowniczka może złożyć uwagę/opinię do konsultacji jedynie w trakcie ich trwania. Po zakończeniu konsultacji nie ma możliwości składania uwag/opinii.
   
 5. Planowanie Przestrzenne – zgłoszenie wniosku/uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

  a) Zgłoszenie wniosku lub uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymaga zarejestrowania poprzez Użytkownika konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://decyduje.lublin.eu/pl/rejestracja/ - utworzony dokument musi zostać podpisany poprzez uwierzytelnienie użytkownika za pomocą profilu zaufanego;

  b)  Podczas rejestracji Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych przez Miasto Lublin

  c) Użytkownik, korzystając ze swojego Konta, może: zapisywać i edytować swoje wnioski i uwagi, dodawać nowe wnioski i uwagi, wysyłać wnioski i uwagi do Urzędu Miasta Lublin .

  d) Użytkownik chcący zgłosić kolejny wniosek lub uwagę , loguje się na swoje Konto pod adresem https://decyduje.lublin.eu/pl/login/  i z jego poziomu dodaje nowy wniosek lub uwagę .

  e) Do założenia konta na Serwisie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (niezbędnego do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

  f) Wszystkie przekazane przez użytkowników do publikacji materiały (np załączniki, lub materiały graficzne) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów na stronie internetowej decyduje.lublin.eu.

  g) Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Miastu Lublin lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie systemu decyduje.lublin.eu z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na stronie decyduje.lublin.eu zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycie wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Lublin lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie systemu decyduje.lublin.eu poniósł.

  h) Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, wszelkich opublikowanych przez niego materiałów na stronie internetowej decyduje.lublin.eu.
   

VII. Zasady korzystania z platformy

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz na Zasada określonych w Uchwale Rady Miasta dostępnej w zakładce Regulamin Budżetu Obywatelskiego  platformie decyduje.lublin.eu.
   
 2.  Podczas korzystania z usług udostępnianych na platformie decyduje.lublin.eu Użytkownik/Użytkowniczka jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawem.
   
 3. Użytkownik/Użytkowniczka jest zobowiązany do korzystania z platformy decyduje.lublin.eu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia platformy decyduje.lublin.eu.
   
 4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z platformy decyduje.lublin.eu zgodnie z jej przeznaczeniem, niezakłócający jego działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jego pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
   
 5. W razie stwierdzenia przez Użytkownik/Użytkowniczka  naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z platformy decyduje.lublin.eu jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje do Urzędu Miasta Lublin.
   
 6. Użytkownik/Użytkowniczka  ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z  korzystaniem z platformy decyduje.lublin.eu.
   
 7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z platformy decyduje.lublin.eu w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszających niniejszy Regulamin, Urzędu Miasta Lublin ma prawo do zablokowania konta Użytkownik/Użytkowniczka  oraz możliwość podjęcia odpowiednich środków prawnych.

 

 

VIII. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
   
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Usługobiorca posiadało w szczególności:

  a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

  b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

  c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

  d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

  e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
   
 3. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy. 

IX. Odpowiedzialność

 1. Urząd Miasta Lublin zastrzega sobie możliwość do wyłączenia platformy decyduje.lublin.eu z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku, gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności platformy decyduje.lublin.eu będą możliwe do przewidzenia Urząd Miasta Lublin opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.
   
 2. Urzędu Miasta Lublin nie ponosi odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkownik/Użytkowniczka ów praw osób trzecich jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem platformy decyduje.lublin.eu.
   
 3. Urzędu Miasta Lublin nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownik/Użytkowniczka .
   
 4. Urzędu Miasta Lublin nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownik/Użytkowniczka  osobie trzeciej hasła lub loginu.
   
 5. Urzędu Miasta Lublin nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Usługobiorcy lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 
 

X. Zgłoszenia

Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem platformy decyduje.lublin.eu. Użytkownik/Użytkowniczka może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: itsg@lublin.eu
 1. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać nazwę Użytkownik/Użytkowniczka , adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, oraz dokładny opis zgłoszenia.
   
 2. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

 

XI. Prawa autorskie i licencje 

Platforma decyduje.lublin.eu, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666) i przysługują Gminie Lublin zgodnie z § 6 ust. 6 Umowy nr 73/IT/20.
 

XII.  Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator przywiązując dużą wagę do zapewnienia wymaganego poziomu ochrony informacji w realizowanych zadaniach ustanowił System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001. Głównym celem SZBI jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz zapewnienia ciągłości realizowanych zadań publicznych przez Urząd Miasta Lublin.
   
 2. Niezależnie od formy informacji oraz sposobów, za pomocą których jest ona przetwarzana, przesyłana lub przechowywana, SZBI reguluje jej odpowiednie zabezpieczanie. SZBI to podejście systemowe pozwalające kompleksowo i świadomie zarządzać procesami, informacjami i infrastrukturą informatyczną oraz ryzykiem związanym z zarządzaniem informacją. Skuteczność i adekwatność zabezpieczeń zapewniana jest przez podejście systemowe, opierające się na zasadzie ciągłego doskonalenia jakości. SZBI swoimi założeniami obejmuje procesy, infrastrukturę i systemy teleinformatyczne, jak również najbardziej podatny na zagrożenia czynnik ludzki. System ten określa wymagania oraz zasady inicjowania, wdrażania, utrzymania i poprawy zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miasta Lublin, a w konsekwencji zmniejsza ryzyko wystąpienia incydentu oraz wpływu jego negatywnych skutków na zadania publiczne realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Lublin. W ramach ustanowionego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji realizowane są zadania związane z cyberbezpieczeństwem.
   
 3. Zgodnie z regulacjami prawnymi, jak również wynikającymi z SZBI Administrator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych.
   
 4. Administrator oraz podmioty przetwarzające , z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Obsługi Portalu Partycypacyjnego, stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich:
  •             udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  •             zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  •             przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów,
  •             zmianą,
  •             utratą,
  •             uszkodzeniem,
  •             zniszczeniem.
 5. Dane osobowe Użytkownik/Użytkowniczka ów podlegają właściwej ochronie, zgodnie z przepisami oraz w zakresie opisanego wyżej SZBI.
   
 6. Pełny dostęp do baz danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Urzędu oraz Dostawcy serwisu (Bonasoft Sp. z o. o. Sp. K.), zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Urzędu i wdrożonym SZBI. Osoby upoważnione do nadzoru nad pracą Serwisu nie ujawniają danych w nim zawartych.
   
 7. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika/Użytkowniczki i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 

XIII.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r
   
 2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.
   
 3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie zawsze będą publikowane na tej stronie.
   
 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Regulaminu.
   
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny, właściwy dla miejsca funkcjonowania Usługodawcy.
   
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 
Pomocne odnośniki:
 
Data publikacji: 07.04.2021r.
Data aktualizacji: 16.09.2021r.

Liczba odwiedzin strony: 2591